Uitgebreid manifest


http://johnito.nl/

Hierbij een aantal overwegingen van mezelf, die ik jullie graag meegeef. Graag jullie reacties. Het zou mooi zijn om op basis van onderstaande punten te komen tot een kort manifest, of een aanpassing van het eerder geplaatste manifest. Maar aanvullingen of wijzigingsvoorstellen zijn welkom.

Zorg en Welzijn

-De menselijke maat moet leidend zijn in de zorg-en welzijnssector. Dit geldt zowel richting cliënten als personeel. Bureaucratie en overbodig (extern) management dienen teruggedrongen te worden. Quality time hoort de boventoon te voeren.

-de invloed van de farmaceutische industrie op medisch-wetenschappelijk onderzoek dient fors te worden ingedamd. Financiering van dit onderzoek dient voortaan plaats te vinden via een publiek beheerd fonds, geleid door deskundigen zonder banden met de industrie. Het fonds zal periodiek via democratische instituties geëvalueerd worden.

-mensen moeten mogen kiezen voor “alternatieve” vormen van gezondheidszorg en geneeskrachtige middelen op natuurlijke basis.Deze vormen dienen niet bij wet verboden te worden,al mag aantoonbare schadelijkheid langs juridische weg uiteraard aangepakt worden.

De reguliere gezondheidszorg, farmaceutische industrie en de alternatieve sector dient er op haar beurt voor zorg te dragen dat het voorschrijven van pillen een lagere prioriteit heeft dan het (adviserend) bijdragen aan gezondere leef-werk-en -woonomstandigheden, om de noodzaak van geneesmiddelen of dure behandelingen zo laag mogelijk te houden. Een keuze voor eender welke behandeling of geneesmiddel dan ook (zowel regulier als alternatief), hoort niet gevoed te zijn door wanhoop vanuit gebrekkige zorg of levensomstandigheden, en ook niet door gebrek aan financiële middelen van de zorgvrager.

Onderwijs

-Onderwijs, van basisschool tot universitair niveau, dient voor iedereen bereikbaar te zijn, ongeacht inkomen en maatschappelijke status. Onderwijs dient niet slechts de belangen van toekomstige werkgevers, maar hoort primair gericht te zijn op het stimuleren van creatief denken en handelen, het bijbrengen van het besef van gelijkwaardigheid tussen mensen, en het op evenwichtige wijze omgaan met natuur en milieu.

Energie en grondstoffen

-Kernenergie als vervanging voor fossiele brandstoffen dient afgewezen te worden. De bouw van een tweede reactor bij Borssele is onwenselijk, op milieutechnische, economische, sociale en veiligheidsgronden. Fukushima laat zien dat de investeringen, in de breedste zin van het woord, de maatschappelijke risico’s niet waard zijn. De vrijkomende know-how kan ingezet worden, desnoods via omscholing, in de verdere ontwikkeling van zonne-energie en windenergie. Aan landen als Venezuela en Iran worden aantrekkelijke aanbiedingen gedaan om technologie op het gebied van zonne-energie en windenergie te delen met westerse landen. In het geval van landen als Iran, mogen hier zeker eisen gesteld worden op het gebied van mensenrechten.

-de produktie en het gebruik van hennep en vlas als grondstof voor gebruiksartikelen dient gestimuleerd te worden, met inachtneming van milieutechnische veiligheidsnormen. Het moet mogelijk worden gemaakt voor kleinere lokale ondernemers om hier een rol in te spelen.

-fabrikanten van gebruiksartikelen worden van produktiefase tot afvalfase écht verantwoordelijk voor hun produkten gemaakt, dus ook voor het afval dat de consument na gebruik overhoudt. Het cradle-to-cradle principe kan hierdoor lonend worden gemaakt, en overbodig verpakkingsmateriaal wordt verliesgevend. Dit verlaagt tevens de druk op de afvalverwerking. Van de consument mag uiteraard verwacht worden actief mee te werken aan het voorkomen van verspreiding van afval in het leefmilieu.

Landbouw, veeteelt, voedsel

-de invloed van grote gentechnologiebedrijven op de voedselproductie, landbouw, veeteelt en politieke besluitvorming hoort tot nul gereduceerd te worden. Bedrijven als Monsanto dienen justitieel ter verantwoording te worden geroepen voor hun wereldwijde negatieve invloed op natuur, milieu, mens en dier. Eventuele opgelegde boetes dienen via een onafhankelijk,democratisch gecontroleerd orgaan geïnvesteerd te worden in het stimuleren van biologische en duurzame vormen van landbouw en veeteelt. Internationaal moet het zo onaantrekkelijk mogelijk worden gemaakt voor bedrijven als Monsanto om te kunnen functioneren en voortbestaan. Vrijgekomen kennis, arbeidspotentieel en technologie dient ingezet te worden in duurzame alternatieven. Waar dit het arbeidspotentieel betreft: uiteraard op vrijwillige basis.

Tevens dient er zoveel mogelijk gelegenheid geschapen te worden voor de bevolking om zelf groente, fruit en kruiden te verbouwen. De aanleg van volkstuinen wordt gestimuleerd, en bestaande complexen mogen niet bedreigd worden door infrastructurele of stedebouwkundige projecten. Indien dit niet te voorkomen is, moet er aan de volkstuinen-gebruikers een gelijkwaardig alternatief in de omgeving worden aangeboden, zonder extra kosten.

Biologische methoden dienen aangemoedigd  te worden.

Publieke sector

-geef publieke voorzieningen terug aan het publiek,behalve waar de markt aantoonbaar bewijst goedkoper, fijnmaziger en duurzamer te werken in dienst van het publiek. De belangen van aandeelhouders en private investeerders mogen nooit boven het publieke belang uitstijgen. Wij constateren dat dit lang niet altijd het geval is.

Internationale politiek, economie, mensenrechten

-geen militaire, financiële en of politieke steun aan dictaturen en regimes die de mensenrechten en het internationale recht met voeten treden. Hierbij moet benadrukt worden dat dit ook hoort te gelden voor regimes die westerse economische,militaire en geopolitieke belangen gunstig gezind zijn. Het is natuurlijk ongehoord dat Gaddafi hard aangepakt wordt , terwijl tegelijkertijd misdaden van regimes als die van Bahrain, Honduras en Saudi Arabië met de mantel der liefde worden bedekt. Dit geeft tevens aan hoe ongeloofwaardig de term “humanitaire interventie” is.

De ervaring leert dat militaire interventies meestal weinig met humaniteit te maken hebben, maar alles met grondstoffen,strategische doorvoerroutes, militair-industriële en geopolitieke belangen.

De NATO en de EU dienen veelal als beschermer van belangen van grote corporaties in de militair-industriële sector en grote multinationals. Hierbij zijn belangen van sommige politieke pressiegroepen en de industrie niet zelden met elkaar verweven.Concrete voorbeelden hiervan zijn de neoliberale grondleggers van de moderne EU (de Ronde Tafel van Europese Industriëlen) en de neoconservatieven in het geval van Irak. Een beschaafd Nederland hoort niet in zo’n organisatie of coalitie thuis.

De gedragingen van de Israëlische regering ten opzichte van het Palestijnse volk horen in de mensenrechtendiscussie geen taboe te zijn. Discussie hierover dient op zakelijke toon plaats te vinden, en staat los van onwenselijke uitingen van, of beschuldigingen van anti-semitisme in de breedste zin van het woord.

Financiële sector, corporatocratie

-Instituties als het IMF en de Wereldbank  pretenderen zich in te zetten voor ontwikkeling, vrijheid en democratisering. Hun structurele aanpassingsprogramma’s, opgelegd als voorwaarden voor het verstrekken van leningen aan naties die in nood verkeren, zijn hiermee echter lijnrecht in tegenspraak. Veelal worden regeringen gedwongen te snijden in noodzakelijke sociale en publieke voorzieningen, en het openstellen van hun markten voor multinationals die deze voorzieningen overnemen, waarbij winstbejag, en het wegsluizen van opbrengsten vanuit ontwikkelingslanden naar de corporatocratie, de boventoon voert ten koste van de publieke taken en democratische controle. Het bovenstaande geldt in zekere mate ook voor de huidige EU.

-Het financiële systeem en bankenstelsel dienen drastisch te worden hervormd.Het scheppen van geld dient uit handen van private partijen te worden genomen, en onder democratische controle te worden gebracht. Het moet mogelijk zijn om lokale geldsystemen op te zetten, wanneer blijkt dat de euro onaanvaardbare maatschappelijke schade aanricht.

-Multinationals die hun produktiefaciliteiten verplaatsen naar “lage-lonenlanden” of uitbesteden aan onder-aannemers die zich niet aan basale werknemersrechten houden, dienen hard te worden aangepakt, desnoods voor een internationaal gerechtshof. Indien zij hun faciliteiten verplaatsen, dienen de cao’s uit het land van herkomst als leidraad te fungeren. Multinationals die serieus en aantoonbaar werk maken van fair trade, het faciliteren van vakbondsactiviteiten, ecologie, uitsluiting van uitbuiting en kinderarbeid, en duurzame produktie, mogen beloond worden. Niet direct financieel, maar in natura. Als voorbeeld: bij grootschalige sportevenementen (denk aan Olympische Spelen, EK, WK, Grand Slams etc.) krijgen sportmerken die zich hieraan houden de voorkeur om als hoofdsponsor op te treden.

-op dit moment is er een internationale trend aan de gang, waarin voornamelijk mensen met lage-en middeninkomens op verschillende manieren de prijs betalen voor de financiële en economische crisis. Publieke middelen worden ingezet om banken te redden, en om bestaande financieel-economische en politieke structuren in stand te houden welke deze (en voorgaande) crises juist hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd krijgen multinationals nog steeds belastingvoordelen, terwijl openbare voorzieningen (bijvoorbeeld bibliotheken) duurder worden of zelfs met sluiting worden bedreigd.

Alternatieven voor de angst

Het kan geen kwaad om de wereldwijde opstanden en revoluties, van Tahrir tot Wisconsin, van Griekenland tot Spanje, in dit perspectief te bekijken. De wens van de Europese Commissie (maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse gouverneur Walker in Wisconsin) om cao’s onmogelijk te maken en pensioenen aan te tasten ligt geheel in de lijn van deze oude machtsstructuren. Het bestaan van “bevriende” dictaturen is het ultieme gevolg van het bestaan van deze structuren. De afzetting van Mubarak en Ben Ali geeft echter hoop voor de toekomst, en verdient navolging.

Daarom is internationale samenwerking tussen de demonstrerende groepen van groot belang.

-Waar verregaande sociale en economische ongelijkheid bestaat of groeit, grijpen politici en andere “morele” gezagsdragers (bv. religieus-fundamentalistische leiders) de kans om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. Dit gebeurt op basis van afkomst, huidskleur en/ of religie, en ondermijnt (vaak doelbewust) de onderlinge solidariteit, en daarmee ook het verzet tegen sociale afbraak.( De auteur van dit stuk ziet persoonlijk de PVV van Geert Wilders als het meest recente Nederlandse voorbeeld.)

-De aanslagen van 11 september 2001 hebben, los van de discussies over de schuldvraag en de ware aard van de Al Qaeda-organisatie, als katalysator gediend voor illegale en op leugens gebaseerde oorlogen, alsmede het wereldwijd invoeren van wetten en regels gebaseerd op angst.

Je zou kunnen zeggen dat het eerste doel van terrorisme, namelijk een samenleving waarin besluiten worden genomen op basis van angst, behaald is. In westerse landen voeren regeringen sindsdien de ene na de andere privacyschendende maatregel in. In Nederland is het bijvoorbeeld verplicht om je vingerafdruk af te geven om een paspoort te krijgen, al zijn plannen om deze centraal op te slaan gelukkig, voorlopig, van de baan.

Tevens streven regeringen ernaar om zoveel mogelijk het internet-en telecomverkeer te monitoren. Op vliegvelden wordt je, voor het instappen, fysiek gescand alsof je bij voorbaat een crimineel bent. In de steden kun je je vrijwel niet in de publieke ruimte voortbewegen zonder op camera te worden vastgelegd. Dit zijn maatregelen die op angst zijn gebaseerd, en die niet in een vrije en open samenleving thuishoren, maar in een dictatuur. Als angst regeert, heeft het terrorisme allang gewonnen, en is de zogenaamde war on terror een slechte grap. De strijd tegen terrorisme kan alleen “gewonnen” door niet in angst en wantrouwen te leven.

Daarnaast moet erkend worden dat terreurorganisaties, (zowel staatsterreur als “rebellenbewegingen”) een aantrekkingskracht hebben op mensen die niet gehoord en gezien worden door politiek en bestuur. De strijd tegen terrorisme hoort daarom te beginnen op het stimuleren van maatschappelijke, sociale en economische gelijkwaardigheid en solidariteit, en pas in laatste instantie met geweld. Dit is op dit moment precies omgekeerd.

-Internetproviders en internetbedrijven dienen de privacy van de gebruikers van hun diensten als eerste prioriteit te zien. Het doorverkopen of doorspelen van privégegevens aan derden (zowel commerciële bedrijven als overheden), zonder expliciete toestemming van de betrokkene, en zonder de betrokkene expliciet en duidelijk te wijzen op nadelige consequenties, hoort zwaar bestraft te worden. Hierover dienen internationale afspraken worden gemaakt.

Kijk ook op de actie/evenement pagina:

11 Juni: de dag dat Nederland wakker wordt / De Nederlandse Revolutie   http://www.facebook.com/event.php?eid=208815165825444

  1. EINDELIJK,een volksbeweging die in opstand komt tegen dit kl…
    systeem.
    hopenlijk (en ik verwacht het ook)dat bij onze bevolkingdat ogen en oren worden geopend!

    korstmos.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: